huc1系列切换电容器接触器 | 环宇电气-比较正规的买球软件

huc1系列切换电容器接触器

h u c 1 - 4 0 c~7 5 c系列切换电容器接触器(以下简称接触器)主要用于电力电容器组,以调整用电系统的功率因数。

产品符合g b 1 4 0 4 8 . 4标准。

产品参数 ——

样本下载 ——

huc1-c接触器样本.pdf

资料下载 ——

huc1cj48-6-9-12-16(cqc2012010304577231),证书2020.04.10.pdf
huc1cj48-6-9-12-16(cqc2012010304577231),证书,英文版,2020.04.10.pdf
huc1(cj48)-691216-2020980304000379cqc2012010304577231-自我声明.2020.pdf
huc1cj48-25(cqc2012010304575511),证书2020.04.10.pdf
huc1cj48-25(cqc2012010304575511),证书,英文版,2020.04.10.pdf
huc1(cj48)-25-2020980304000380cqc2012010304575511-自我声明.2020.pdf
huc1cj48-30(cqc2012010304575513),证书2020.04.10.pdf
huc1cj48-30(cqc2012010304575513),证书,英文版,2020.04.10.pdf
huc1(cj48)-30-2020980304000381cqc2012010304575513-自我声明.2020.pdf
huc1cj48-40-50-63-75(cqc2012010304577232),证书2020.04.10.pdf
huc1cj48-40-50-63-75(cqc2012010304577232),证书,英文版,2020.04.10.pdf
huc1cj48-40506375-2020980304000382cqc2012010304577232-自我声明.2020.pdf
huc1cj48-80-90(cqc2012010304575512),证书2020.04.10.pdf
huc1cj48-80-90(cqc2012010304575512),证书,英文版,2020.04.10.pdf
huc1(cj48)-8090-2020980304000383cqc2012010304575512-自我声明.2020.pdf
huc1cj48-100-145(cqc2012010304575479),证书2020.04.10.pdf
huc1cj48-100-145(cqc2012010304575479),证书,英文版,2020.04.10.pdf
huc1(cj48)-100145-2020980304000384cqc2012010304575479-自我声明.2020.pdf
huc1cj48-175-210(cqc2012010304575484),证书2020.04.10.pdf
huc1cj48-175-210(cqc2012010304575484),证书,英文版,2020.04.10.pdf
huc1(cj48)-175210-2020980304000385cqc2012010304575484-自我声明.2020.pdf
huc1cj48-260-300(cqc2012010304575483),证书2020.04.10.pdf
huc1cj48-260-300(cqc2012010304575483),证书,英文版,2020.04.10.pdf
huc1(cj48)-260300-2020980304000386cqc2012010304575483-自我声明.2020.pdf
huc1cj48-370-550(cqc2012010304575482),证书2020.04.10.pdf
huc1cj48-370-550(cqc2012010304575482),证书,英文版,2020.04.10.pdf
huc1(cj48)-370550-2020980304000387cqc2012010304575482-自我声明.2020.pdf
huc1cj48-700-800(cqc2012010304575480),证书2020.04.10.pdf
huc1cj48-700-800(cqc2012010304575480),证书,英文版,2020.04.10.pdf
huc1(cj48)-700800-2020980304000388cqc2012010304575480-自我声明.2020.pdf
huc1(cj48)-06-09-12-16,报告,3c(新申请),2012.10.10.pdf
huc1(cj48)-25,报告,3c(新申请),2012.09.24.pdf
huc1(cj48)-30,报告,3c(新申请),2012.09.24.pdf
huc1(cj48)-40-50-63-75,报告,3c(新申请),2012.10.10.pdf
huc1(cj48)-80-90,报告,3c(新申请),2012.09.24.pdf
huc1(cj48)-100-145,报告,3c(新申请),2012.09.24.pdf
huc1(cj48)-175-210,报告,3c(新申请),2012.09.24.pdf
huc1(cj48)-260-300,报告,3c(新申请),2012.09.24.pdf
huc1(cj48)-370-550,报告,3c(新申请),2012.09.24.pdf
huc1(cj48)-700-800,报告,3c(新申请),2012.09.24.pdf

视频下载 ——

网站地图